Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosti Pracovnej zdravotnej služby na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre prvú a druhú kategóriu prác.

 

Ponúkame Vám:

 • Zdravotný dohľad
 • Vstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce
 • Posúdenie zdravotných rizík
 • Orientačné merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky)
 • Vypracovanie kategorizácie pracovných činností
 • Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • Určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • Periodické prehodnotenie zdravotných rizík (raz ročne)
 • Poradenstvo
 • Audit PZS (hĺbková kontrola stavu PZS s odporúčaniami)
 • Zastupovanie pri kontrolách RUVZ