Kurz prvej pomoci


5 hodín
25,00 EUR (30,00 s 20% DPH)
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
07.04.2020 - Prihlásiť sa
Zdravotníctvo

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Záujemca o kurz

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Kurz prvej pomoci

 


Kurz prvej pomoci je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. Z30410-2015-OZdV ako vzdelávacia aktivita, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z.

 

Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci trvajúceho 8 vyučovacích hodín je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. 


Akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov.

Kurz prvej pomoci je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa s celoštátnou platnosťou.

 

E-learning: kombinácia dištančnej a simulačnej formy - frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 vyučovacích hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-learning).

 

IBP pre podporu implementácie programu prvej pomoci na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení).