Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi


MÁJ 2020
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

5 hodín
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
116,67 EUR (140,00 s 20% DPH)
108,33 EUR (130,00 s 20% DPH) - Klubová cena platí pre členov klubu IBP.
Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk
Ostatné

Odborný workshop je zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových vykonávacích predpisoch – vyhláškach.

 

Ako sa zmení odpadová legislatíva od roku 2020?

Ako evidovať odpady a ako vypracovať po novom ročné ohlásenie pre rok 2019?


Lektor :

Ing. Tomáš Schabjuk - expert na odpadové hospodárstvo, riaditeľ  spoločnosti  Odpadový hospodár s.r.o., v ktorej pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pracoval pre jednu z najväčších odpadových firiem na Slovensku - Márius Pedersen, a. s. Pred 5 rokmi sa osamostatnil a spolu s manželkou založil vlastnú poradenskú spoločnosť. Je držiteľom odbornej spôsobilosti pre vydávanie odborných posudkov a pre autorizované činnosti v odpadovom hospodárstve.

 

Teória:

- Povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve - od skladovania odpadov až po ich expedíciu. Zákon o odpadoch č. 79/2015 a jeho vplyv na náklady firiem

- Evidencia odpadov = kameň úrazu. Evidenčná vyhláška, správne zaraďovanie odpadov  podľa Katalógu odpadov - Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.

- Rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly, neobalové výrobky, batérie, pneumatiky, elektro a vozidlá -  krkolomná oblasť s veľkým dosahom na povinnosti a náklady firiem.

- Súhlasy. Aké súhlasy musia mať firmy vybavené? Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pravidlá k zákonu o odpadoch. Bude treba v roku 2020 všetky súhlasy skontrolovať?

 

Prax:

- Spôsoby vypĺňania evidencií a hlásení podľa novej metodiky od roku 2020

- Poznatky z praktického uplatňovania Zákona o ODPADOCH a príklady správnej praxe

- Modelové príklady firiem v odpadovom hospodárstve

- Evidenčné a ohlasovacie povinnosti za rok 2019

- Riešenie modelových situácií v OH pre pôvodcov odpadu a výrobcov obalov

- Otestujte sa – online test s témami v odpadovom hospodárstve

- Konzultácie  účastníkov – riešenie konkrétnych problémov