Zákonné oboznamovanie z predpisov BOZP a OPP

hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag
40,00 € bez DPH (48,00 € s 20% DPH)
Cena
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.

Zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. vyplýva povinnosť pre zubných lekárov a ich zamestnancov absolvovať oboznamovanie z predpisov bezpečnosti práce s overením vedomostí raz za dva roky (§ 7, ods. 5) a táto povinnosť platí aj v oblasti predpisov z ochrany pred požiarmi (§ 4 písm. e) zákona č. 214/2001 o ochrane pred požiarmi a § 24 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Kurz je vedený naším dlhoročným lektorom Ing. Tiborom Račkom.

Priebeh kurzu:

 • cca 5 dní pred začatím kurzu každý prihlásený účastník obdrží e-mailom prístupové údaje k online kurzu a dokumenty potrebné k vyplneniu.
 • v deň kurzu sa účastníci pripoja na kurz prostredníctvom svojho PC, NB alebo mobilného telefónu (pripojených môže byť aj viacero účastníkov naraz na 1 zariadení).
 • po absolvovaní kurzu je potrebné, aby každý účastník odoslal vyplnené a podpísané protokoly o overení znalostí z predpisov o BOZP a protokol o overení znalostí z predpisov o ochrane pred požiarmi a prezenčnú listinu poštou  na adresu IBP, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05  Bratislava.
 • po doručení protokolov a úhrade účastníckeho poplatku budú účastníkom zaslané e-mailom certifikáty o absolvovaní kurzu 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva