Webinár - Ochrana zdravia pri práci – zmeny v legislatíve v r. 2020

calendar
26.01.2021
Termín konania
clock
od 10:00 do 12:00
Čas konania
hour_glass
2 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
29,17 € bez DPH (35,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
33,33 € bez DPH (40,00 € s 20% DPH)
Cena
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Záujemca o kurz

Vyplňte, pokiaľ sa budete zúčastňovať našich kurzov ako zamestanec tejto spoločnosti.

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba:
Stanislav Baláž
0911 177 515

Webinár bude prebiehať cez aplikáciu Zoom.

Lektor:     
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odborný program: 

Novelizácia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v oblasti ochrany zdravia pri práci, súvisiace s pandémiou COVID-19 (účinné od 6.4.2020, 21.5.2020, 21.7.2020)
-    Zmeny v povinnostiach zamestnávateľov  v ochrane zdravia pri práci,
-    zmeny v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva,
-    činnosť pracovnej zdravotnej služby počas pandémie,
-    posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu počas pandémie.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (účinná od 1.10.2020)
-    Zmeny  súvisiace s prebratím smernice Komisie (EÚ) č. 2019/1831 - nové a revidované najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)  vybraných chemických faktorov, nová a revidovaná biologická medzná hodnota (BMH) pre biologické monitorovanie expozície vybraných chemických faktorov,
-    zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (účinná od 1.10.2020)
-    Zmeny  súvisiace s prebratím smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/130 a č. 2019/983 - nové a revidované technické smerné hodnoty (TSH) vybraných karcinogénov a mutagénov, prechodné obdobia, nové pracovné činnosti s rizikom chemickej karcinogenity,  
-    zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (účinná od 24.11.2020)
-    Zmeny  súvisiace s prebratím smerníc Komisie (EÚ) č. 2019/1833 a č. 2020/739 - aktualizovaný zoznam biologických faktorov vrátane koronavírusov, aktualizované ochranné a preventívne opatrenia,
-    zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.

Novelizácia nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu  zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (účinná od 24.11.2020)
-    Zmena v posudzovacej činnosti orgánov verejného zdravotníctva.