Kurz prvej pomoci


15. 2. 2018
8 hodín
08:30 – 16:30
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
49 EUR (40.83 EUR bez DPH)
2  (z celkovej kapacity: 18)
Zdravotníctvo

Kurz prvej pomoci je akreditovaná vzdelávacia aktivita v zmysle §8 zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Cieľom 8 hodín trvajúceho kurzu prvej pomoci je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci (PP) so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. Kurz 1. pomoci organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov. Kurz je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa. Inštitút bezpečnosti práce (IBP) organizuje akreditovaný kurz prvej pomoci (PP) v dvoch formách vzdelávania:

  1. Klasická forma: kombinácia prezenčnej a simulačnej formy – frekventanti sú 8 hodín fyzicky prítomní na teoretickej aj praktickej časti v mieste konania kurzu.
  2. Novinka: kombinácia dištančnej a simulačnej formy – frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-Learning). Bližšie informácie : www.ibp.sk/kurzy.html

Poznámka: Inštitút bezpečnosti práce (IBP) pre podporu implementácie programu prvej pomoci (PP) na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín. Školenie je organizované pre minimálne 30 a viac účastníkov (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení).

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?