Obmedzená prevádzka - home office - dištančný spôsob realizácie služieb vzhľadom na aktuálnu situáciu COVID-19

Školenia a kurzy BOZP, OPP a PZS sú presunuté alebo preorganizované.

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu Slovenskej  republiky v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že kurzy a školenia, ktoré nie je možné aktuálne vykonávať prezenčne, sa presunú na najbližší možný termín. O nových termínoch a možnostiach predĺženia preukazov, osvedčení a dokladov sa prosím informujte telefonicky na kontakty uvedené nižšie:

Účastníkov, ktorí boli prihlásení na výchvno-vzdelávacie aktivity, ktoré sa nemôžu uskutočniť, budeme o nových termínoch informovať emailom.

Naši zamestnanci pracujú z domu. Preto nás na pevnej linke nezastihnete.

Kontakty:


Vzdelávanie (aktualizácie, základné kurzy, semináre, workshopy):

vzdelavanie@ibp.sk
Stanislav Baláž - 0911 177 515
Mgr. Simona Fančovičová - 0911 775 600


Služby BOZP, OPP, PZS a CO (online školenia BOZP, vstupné školenia, vypracovanie dokumentácií):

sluzby@ibp.sk

Oddelenie služieb BOZP, OPP, PZS a CO

Východné Slovensko: Ing. Ľuboš Duhančík 0905 257 619

Stredné Slovensko: Ing. Matúš Dechtár 0911 654 767

Západné Slovensko: Ing. Tomáš Vyskoč 0910 917 751


Ekonomické záležitosti a fakturácie

ibp@ibp.sk
Ing. Gabriela Fančovičová - 0915 717 804

Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19

V súvislosti s množstvom otázok doručených na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) týkajúcich sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie k spočívaniu lehôt počas krízovej situácie:

„A.1 Opatrenie o spočívaní nasledovných zákonných lehôt, ktoré začali plynúť pred vyhlásením mimoriadneho stavu, v čase krízovej situácie:

1., lehota na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“),

2., lehota na oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.,

3., lehota na absolvovanie aktualizačných odborných príprav podľa § 16 ods. 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z.“

Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvedené lehoty v čase krízovej situácie vrátane mimoriadnej situácie a núdzového stavu neplynúUpozorňujeme, že lehota podľa bodu 2 spočíva, len ak nie je objektívne možné splniť povinnosť podľa  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. (napr. nemožnosť vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy) a nie je možné ju splniť ani iným spôsobom (napr. e-learning). Nesplnenie tejto povinnosti nemôže bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

Zdroj: www.ip.gov.sk