Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi (OPP) je neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku a zdravia každého pracovného prostredia. Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany už viac ako 10 rokov. Za toto obdobie sme nazbierali veľké množstvo skúseností a poznatkov, ktoré sme optimalizovali a teraz Vám ich ponúkame v bezkonkurenčnej kvalite a za partnerské ceny.

Ponúkame Vám:

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok vo Vašich objektoch (v lehotách stanovených Vyhláškou o požiarnej prevencii).
 • Vypracovanie, vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej udržiavanie v súlade so skutočným stavom (požiarna identifikačná karta, požiarne poplachové smernice a evakuačné plány, požiarny poriadok pracoviska, požiarna kniha...).
 • Vypracovanie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby špecialistom požiarnej ochrany (výrobné stavby, stavby poľnohospodárskej výroby, nevýrobné stavby, stavby na bývanie a ubytovanie, sklady).
 • Zabezpečenie školenia a overenie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov (vstupné aj opakované školenia).
 • Zabezpečenie školenia protipožiarnych hliadok (protipožiarna hliadka pracoviska, protipožiarna asistenčná hliadka).
 • Školenie osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.
 • Realizáciu cvičného požiarneho poplachu (vyhodnotenie, preverenie účinnosti opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne).
 • Audit ochrany pred požiarmi (hĺbková kontrola skutočného stavu ochrany pred požiarmi s odporúčaniami).
 • Hasiace prístroje – kontrola (všetky druhy).
 • Hasiace prístroje – oprava a plnenie (všetky druhy).
 • Hasiace prístroje – predaj nových hasiacich prístrojov (všetky druhy)
 • Hadicové zariadenia – kontrola (nástenné hydranty, hadicové navijaky).
 • Požiarne hadice C52, D25 – tlaková skúška (ploché aj tvarovo stále).
 • Požiarne príslušenstvo ako úchytky, poistky, držiaky na hasiace prístroje, hydrantové skrine, požiarne hadice (D25, C52, B75, A110) a prúdnice, požiarne značenie, havarijné súpravy a ďalšie (https://eshop.ibp.sk/).
 • Požiarne uzávery – kontrola a údržba (dvere, okno, klapka...).
 • Požiarne prestupy (zhotovenie, označenie, kontroly).
 • Požiarna ochrana pre bytové domy.
 • Požiarna ochrana pre vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesa.
 • Workshopy OPP s rôznym tematickým zameraním (praktické ukážky hasenia s hasiacimi prístrojmi rôznych typov).
 • Organizácia "dňa požiarnej ochrany" s praktickými ukážkami.
 • Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s ochranou pred požiarmi.

 

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Ochrana pred požiarmi (OPP)Hasiacich prístroje - ravízie, tlakové skúšky, predaj

Ochrana pred požiarmi (OPP)Dokumentácia a školenia požiarnej ochrany OPP

Ochrana pred požiarmi (OPP)Revízie hydrantov a predaj požiarneho príslušenstva

Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva