Pracovná zdravotná služba - PZS poskytujeme na základe zákona 355/2007 pre kategóriu prác 1. a 2.

Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosti Pracovnej zdravotnej služby (PZS) na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre prvú a druhú kategóriu prác. 

Ponúkame Vám:

 • Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami
 • Odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou
 • Posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
 • Orientačné merania a objektivizáciu faktorov pracovného prostredia (napr. hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky, fyzická záťaž)
 • Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • Periodické posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (1x/ 24 mesiacov)
 • Zastupovanie pri kontrolách a komunikácií s RÚVZ

Vypracujeme pre Vás:

 • Výstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce (hĺbkové posúdenie pracoviska)
 • Odporúčania zamerané na zníženie expozície faktorom práce a pracovného prostredia, organizovanie práce a odpočinku, usporiadanie pracovísk, ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou
 • Na základe posúdenia zdravotných rizík vypracujeme kategorizáciu pracovných činností
 • Určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
 • Evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie
 • Prevádzkový poriadok:
  • pre prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (zákon č. 355/2007 Z.z. §19, ods.7 písm. h)
  • pre prevádzkovateľa zariadení starostlivosti o ľudské telo- kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb (zákon č. 355/2007 Z.z. §23, ods.3 písm. d; vyhláška 554/2007 Z.z. §9, ods.1)
  • pre prevádzkovateľa telovýchovno-športového zariadenia (zákon č. 355/2007 Z.z. §22, ods. 3 písm. c; vyhláška 525/2007 z.z. §6 ods.1 písm.)
  • pre prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia (zákon č. 355/2007 Z.z. §21 ods. 3 písm. b; vyhláška 259/2008 Z.z. §15)
  • pre prevádzkovateľa zariadení starostlivosti o deti a mládež- zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov, do 6 rokov, základnej školy, gymnázia, SOŠ, SSŠ, konzervatória, SZŠ, PŠ, OU, ZUŠ, jazykovej školy (zákon č. 355/2007 Z.z. § 24 ods.5 písm. f; vyhláška č. 527/2007 Z.z. § 10)
  • pre prevádzkovateľa zariadení spoločného stravovania- reštaurácia, pizzeria, bistro, pohostinstvo, cukráreň, kaviareň, zariadenia spoločného stravovania v školských zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb,  v denných stacionároch, v rehabilitačnom stredisku, v kúpeľnom/ liečebnom dome (zákon č. 355/2007 Z.z. § 26, ods. 4 písm. m; vyhláška 533/2007 Z.z.)
  • pre prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti (vyhláška 553/2007 Z.z. §14 ods. 1)
 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku napr.:
  • pre prácu s expozíciou hluku- napr. z technických, strojno- technických  a technologických zariadení (zákon č. 355/2007 Z.z. §52 ods. 1 písm. e; NV SR č. 115/2006 Z.z. §12)
  • pre prácu s expozíciou chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom- napr. pre upratovačky, laborantov, zdravotnícke zariadenia, predajne chemických látok a zmesí (zákon č. 355/2007 Z.z. §52 ods. 1 písm. e; NV SR 355/2006 Z.z. §11; NV SR č. 356/2006 Z.z.)
  • pre prácu s expozíciou ionizujúcemu žiareniu (zákon č. 355/2007 Z.z. §52 ods. 1 písm. e; zákon č. 87/2018 §35)
  • pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou – napr. skladník, manipulant, robotník, predavač (zákon č. 355/2007 Z.z. §52 ods. 1 písm. e; vyhláška 542/2007 Z.z.; NV SR č. 281/2006 Z.z.)
  • pre prácu s expozíciou azbestu – napr. pri údržbárskych, opravárenských prácach (zákon č. 355/2007 Z.z. § 41 ods. 14 písm. a; NV SR č. 253/2006 Z.z.)
  • pre prácu so záťažou teplom a chladom (zákon č. 355/2007 Z.z. §52 ods. 1 písm. e; vyhláška 99/016 Z.z. §9)
  • pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu- ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, lasery (zákon č. 355/2007 Z.z. §52 ods. 1 písm. e; NV SR č. 410/2007 Z.z. § 9)

Vzdelávanie:

 • Kurz poskytovania prvej pomoci - cieľom kurzu je získanie, upevňovanie a prehlbovanie teoretických vedomostí v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich stavoch v rozsahu základnej neodkladnej starostlivosti o poškodeného. Účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní kurzu.
 • Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestom pri práci (základná/ aktualizačná) - cieľom je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi, bezpečnými pracovnými postupmi a nebezpečnými účinkami azbestu na zdravie. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest
 • Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami (základná/ aktualizačná)- cieľom je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi, bezpečnostnými a hygienickými predpismi. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.

 

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Pracovná zdravotná služba - PZSAudit PZS, hodnotenie rizík, lekárske prehliadky, kategorizácia

Pracovná zdravotná služba - PZSZdravotný dohľad, ergonómia, kontroly

Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa