Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov E-learning

calendar
E-learning - kedykoľvek (2024)
Termín konania
clock
Kedykoľvek
Čas konania
hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
map-location
(z domu, z práce)
Miesto konania
map-location
E-learning,
Miesto konania
price-tag
75,00 € bez DPH (90,00 € s 20% DPH)
Cena
E-learning
E-learning
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
E-learning - kedykoľvek (2024) Termín konania Kedykoľvek
Čas konania
Kdekoľvek - E-learning E-learning
75,00 € bez DPH (90,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín E-learning - kedykoľvek (2024)
* - povinné údaje1 x 90,00 € s DPH
spolu k úhrade: 90,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Aktualizáciu BT môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón.

Ako to funguje?

 • Prihlásite sa na kurz online.
 • Na email Vám príde potvrdzujúca správa s údajmi k platbe.
 • Po pripísaní sumy na náš účet alebo poslaním potvrdenia o úhrade Vám budú poslané prístupové údaje do e-learningového systému eibp E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZP
 • Prístupové údaje budú platné až 20 dní od ich poslania. 
 • Študovať môžete začať kedykoľvek. Ráno, večer....... To už je na Vás.
 • Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodín. Tento čas si môžete rozložiť aj na viac dní. (môžete sa prihlasovať opakovane)
 • Každá z jedenástich kapitol končí kontrolnými otázkami formou a,b,c - Po preštudovaní všetkých kapitol sa vygeneruje potvrdenie o uskutočnení „Záznamová kniha“ (Pozor. Neslúži ako potvrdenie o AOP BT)
 • Toto potvrdenie je potrebné vytlačiť a vlastnoručne podpísať. Osobne alebo poštou doručiť na našu adresu školiaceho strediska Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava.
 • Naskenované osvedčenie BT alebo ABT (aj predchádzajúcou aktualizáciou) spolu s potvrdením o absolvovaní poslať na bt@ibp.sk
 • Po spracovaní Vám bude elektronicky poslané potvrdenie o absolvovaní AOP BT. Originál pošleme poštou alebo si ho môžete prísť vyzdvihnúť v našom školiacom stredisku Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 • Prístupové údaje strácajú platnosť do kompletného ukončenia e-learningu alebo do uplynutia 20 dní (od doručenia prístupových údajov) 

E-learningAktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a  § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní absolvovať najmenej raz za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.
Program kurzu Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

BONUS: účastník získa aktuálne právne predpisy v elektronickej forme.

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 01. januára 2023

Čo je e-learning?

E-learning je forma vzdelávania založená na používaní elektronických médií, ako sú online kurzy a videá, ktoré vám umožňujú učiť sa z pohodlia vášho domova alebo pracovného miesta. S e-learningom sa vzdelávate podľa vášho vlastného tempa a vo vašom časovom rozvrhu.

Výhody našich e-learningových kurzov:

 1. Flexibilita: Učte sa, kedy a kde vám to vyhovuje. Nemusíte sa prispôsobovať pevným časovým rozvrhom.

 2. Kvalifikovaní Lektori: Naše e-learningové kurzy sú tvorené kvalifikovanými lektormi s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. S našimi lektormi sa naučíte od tých najlepších v obore.

 3. Aktualizované Informácie: Kurzy sa neustále aktualizujú, aby zohľadnili najnovšie trendy a poznatky v daných oblastiach. Všetky informácie, ktoré sa učíte, sú aktuálne a prispôsobené súčasným potrebám.

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti pomocou našich kvalitných e-learningových kurzov. Buďte pripravení na budúcnosť s našimi modernými vzdelávacími riešeniami.

E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZPE-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZPE-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZP

Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní.

(10) Osvedčenie bezpečnostného technika stráca platnosť
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika podľa § 25 ods. 1,
b) ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu.

(11) Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika.
(12) Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu bezpečnostného technika bezplatne vydať bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie bezpečnostného technika, ak písomne oznámi zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika.

Fyzická osoba môže činnosť bezpečnostného technika namiesto osvedčenia bezpečnostného technika vykonávať na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti;19c) na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 9 až 14 a § 25 ods. 1.“.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe podľa druhej vety, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby podľa prvej vety lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 01. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 01. januárom 2023.
Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 01. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.“.

Zdroj: 114/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX

 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva