Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov E-learning

calendar
E-learning - kedykoľvek (2024)
Termín konania
clock
Kedykoľvek
Čas konania
hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
map-location
(z domu, z práce)
Miesto konania
map-location
E-learning,
Miesto konania
price-tag
75,00 € bez DPH (90,00 € s 20% DPH)
Cena
E-learning
E-learning
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
E-learning - kedykoľvek (2024) Termín konania Kedykoľvek
Čas konania
Kdekoľvek - E-learning E-learning
75,00 € bez DPH (90,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín E-learning - kedykoľvek (2024)
* - povinné údaje1 x 90,00 € s DPH
spolu k úhrade: 90,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT)

Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov (BT) môžete absolvovať pohodlne z domova cez PC, notebook, tablet alebo smartfón s pripojením na internet.

Ako to funguje?

 1. Prihlásenie: Na kurz sa prihlásite online >PRIHlÁSIŤ SA NA KURZ<
 2. Potvrdenie: Na email Vám príde potvrdzujúca správa s údajmi k platbe.
 3. Platba: Po pripísaní sumy na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o úhrade Vám budú poslané prístupové údaje do e-learningového systému eibp.E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZP
 4. Štúdium: Prístupové údaje budú platné 20 dní od ich poslania. Študovať môžete kedykoľvek – ráno, večer, podľa Vášho harmonogramu.
 5. Rozsah kurzu: Kurz trvá 16 vyučovacích hodín, ktoré si môžete rozložiť na viac dní. Každá z jedenástich kapitol končí kontrolnými otázkami formou a, b, c.
 6. Dokončenie kurzu: Po preštudovaní všetkých kapitol sa vygeneruje potvrdenie o uskutočnení „Záznamová kniha“ (Pozor. Neslúži ako potvrdenie o AOP BT).

Postup po dokončení kurzu:

 1. Vytlačenie potvrdenia „Záznamová kniha“: Potvrdenie „Záznamová kniha“ je potrebné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a doručiť osobne alebo poštou na adresu: Školiace stredisko IBP, Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 2. Originál osvedčenie BT alebo ABT: Originál osvedčenie BT alebo ABT doručiť osobne alebo poštou na adresu: Školiace stredisko IBP, Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
  • ​​​​​na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z. § 23 odsek 9 "Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy"
 3. Zaslanie potvrdenia: Po spracovaní a potvrdení originál osvedčenie BT alebo ABT si môžete prísť pre potvrdenie a osvedčenie osobne ku nám do Školiaceho strediska alebo po dohode Vám ich pošleme poštou na vami uvedenú adresu.

Prečo absolvovať kurz cez naše školiace stredisko?

 1. Profesionálni lektori: Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti BOZP a neustále sa vzdelávajú, aby Vám poskytli najaktuálnejšie informácie.
 2. Moderná e-learningová aplikácia: Využívame vlastnú e-learningovú aplikáciu, ktorú sme vyvinuli na základe dlhoročných skúseností. Naše školiace stredisko funguje už od roku 2003, čo zaručuje kvalitu a spoľahlivosť.
 3. Pravidelné aktualizácie: Prezentácie a materiály pravidelne aktualizujeme, aby obsahovali najnovšie zmeny v legislatíve a pracovnom prostredí.
 4. Rýchla online podpora: Poskytujeme rýchlu a efektívnu online podporu. Náš profesionálny tím manažérov vzdelávania je vždy pripravený pomôcť a odpovedať na Vaše otázky.

Legislatívne informácie

E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v súlade s § 23 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre bezpečnostných technikov. Tí sú povinní absolvovať najmenej raz za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.
"Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní."

Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

BONUS: Účastník získa aktuálne právne predpisy v elektronickej forme.

Čo je e-learning?

E-learning je forma vzdelávania založená na používaní elektronických médií, ako sú online kurzy a videá, ktoré vám umožňujú učiť sa z pohodlia vášho domova alebo pracovného miesta. S e-learningom sa vzdelávate podľa vášho vlastného tempa a vo vašom časovom rozvrhu.

Výhody našich e-learningových kurzov:

 1. Flexibilita: Učte sa, kedy a kde vám to vyhovuje. Nemusíte sa prispôsobovať pevným časovým rozvrhom.

 2. Kvalifikovaní Lektori: Naše e-learningové kurzy sú tvorené kvalifikovanými lektormi s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. S našimi lektormi sa naučíte od tých najlepších v obore.

 3. Aktualizované Informácie: Kurzy sa neustále aktualizujú, aby zohľadnili najnovšie trendy a poznatky v daných oblastiach. Všetky informácie, ktoré sa učíte, sú aktuálne a prispôsobené súčasným potrebám.

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti pomocou našich kvalitných e-learningových kurzov. Buďte pripravení na budúcnosť s našimi modernými vzdelávacími riešeniami.

E-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZPE-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZPE-learning - Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - vzdelávanie,školenia a kurzy online BOZP

Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní.

(10) Osvedčenie bezpečnostného technika stráca platnosť
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika podľa § 25 ods. 1,
b) ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu.

(11) Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika.
(12) Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu bezpečnostného technika bezplatne vydať bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie bezpečnostného technika, ak písomne oznámi zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika.

Fyzická osoba môže činnosť bezpečnostného technika namiesto osvedčenia bezpečnostného technika vykonávať na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti;19c) na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 9 až 14 a § 25 ods. 1.“.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe podľa druhej vety, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby podľa prvej vety lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 01. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 01. januárom 2023.
Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 01. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.“.

Zdroj: 114/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX

 

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva