Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz

hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Žilina, Košice, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
110,00 € bez DPH (132,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
120,00 € bez DPH (144,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.

Kurz príprava ku skúškam bezpečnostného technika (BT) na NIP SR

Online kurz príprava ku skúškam bezpečnostného technika organizujeme na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z., platnej od 01.01.2023. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s novelou legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybranými oblasťami potrebnými na úspešné absolvovanie skúšok na NIP SR.

Na kurze budú preberané aktuálne spracované otázky, ktoré vám pomôžu pri príprave na skúšku. Absolventi našej prípravy majú 100% úspešnosť pri skúškach.

BONUS: Účastníci získajú aktuálne právne predpisy, vypracované otázky a testy na skúšku na NIP SR.

Stratí moje osvedčenie BT platnosť?

Ak máte vydané osvedčenie Bezpečnostného technika (BT) do 31.12.2022, máte možnosť od 01.01.2023 do 31.12.2024 získať osvedčenie BT vydané NIP. Postup je nasledovný:

 1. Podanie žiadosti: Zašlete na NIP žiadosť o vydanie osvedčenia Bezpečnostného technika (BT).
 2. Doklady: Priložíte úradne overený doklad o vzdelaní, úradne overené platné osvedčenie BT a správny poplatok.
 3. Schválenie: Žiadosť bude predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP.
 4. Pozvánka na skúšku: Tri týždne pred termínom skúšky vám NIP zašle pozvánku na skúšky BT.

Dôležité: Z dôvodu vyššie uvedených lehôt odporúčame podať žiadosť najneskôr do konca septembra 2024. Osvedčenie Bezpečnostného technika (BT) musí byť vydané v roku 2024, nakoľko od 01.01.2025 pôvodné vydané osvedčenie BT stráca platnosť podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp. V prípade neúspešnej skúšky máte možnosť požiadať o opakovanú skúšku do 6 mesiacov. Termín opakovanej skúšky bude oznámený najmenej tri týždne vopred.

Ako prebieha skúška BT?

Skúška Bezpečnostného technika (BT) sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej.

 1. Písomná časť: Absolvujete test pozostávajúci zo 40 otázok, ktorý môžete absolvovať aj online. Ak dosiahnete úspešnosť minimálne 75% (30 správnych odpovedí), postupujete na ústnu časť.
 2. Ústna časť: Vyberiete si jednu otázku z troch okruhov (spolu 3 otázky) a odpovedáte pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov máte oznámený výsledok skúšky. V prípade úspešného absolvovania NIP vydá osvedčenie Bezpečnostného technika (BT).

Opakovaná skúška: Ak skúška na Bezpečnostného technika (BT) nebude úspešná, môžete požiadať o vykonanie opakovanej skúšky do 6 mesiacov od neúspešnej skúšky.

Všetky otázky na písomnú a ústnu časť skúšky sú zverejnené na web stránke NIP: https://www.ip.gov.sk/okruhy-otazok-na-ustnu-cast-skusky-abt/

ZDROJ: Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023 - Národný inšpektorát práce (gov.sk)

 Aktuálne prílohy nájdete na: Prílohy - Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023 - Národný inšpektorát práce (gov.sk)
žiadosť o vydanie osvedčenia BT – inšpektor práce (14 kB)
- žiadosť o vydanie osvedčenia BT – bezpečnostný technik pred 1.1.2023 (14 kB)
- žiadosť o opakovanú skúšku BT (15 kB)
- Informovany suhlas dotknutej osoby so spracuvanim osobnych udajov (373 kB)
- ziadost-o-vydanie-osvedcenia-BT-po-absolvovani-odbornej-pripravy (15 kB

Ako získať osvedčenie Bezpečnostný technik (BT)?

Ak sa chcete stať bezpečnostným technikom, najprv u nás musíte absolvovať odbornú prípravu na BT
Prihlásenie na odbornú prípravu: /bozp-opp-vsetky-kurzy-skolenia/kurz/zakladny-kurz-bezpecnostnych-technikov-1-pomoc-20-workshop/

 

§ 23 Bezpečnostný technik

(1) Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) vydané Národným inšpektorátom práce.

(2) Podmienkou na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika je, že žiadateľ

 • a) získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvoval odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika,
 • b) získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika (ďalej len „škola“), a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika alebo
 • c) má najmenej päťročnú prax inšpektora práce.28)

(3) Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na základe žiadosti; žiadateľ o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c) môže podať žiadosť o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najneskôr do dvoch rokov od skončenia vykonávania činnosti inšpektora práce. Žiadateľ v žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu a k žiadosti priloží

 • a) doklad o získaní úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. a),
 • b) doklad o získaní odborného vzdelania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. b),
 • c) doklad o najmenej päťročnej praxi inšpektora práce, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c),
 • d) doklad o zaplatení správneho poplatku.

(4) Skúška bezpečnostného technika sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce z radov odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Členom skúšobnej komisie musí byť najmenej jeden bezpečnostný technik a najmenej jeden inšpektor práce s odbornou praxou inšpektora práce najmenej tri roky. Skúška bezpečnostného technika pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Dátum konania skúšky bezpečnostného technika Národný inšpektorát práce písomne oznámi žiadateľovi najmenej tri týždne vopred.

(5) Podmienkou úspešného vykonania skúšky bezpečnostného technika žiadateľom je preukázanie znalosti právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti uplatňovať ich a znalosti požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

(6) Žiadateľ, ktorý vykonal skúšku bezpečnostného technika neúspešne, môže do šiestich mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika požiadať Národný inšpektorát práce o opakovanie skúšky bezpečnostného technika.

(7) Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ nedostavil na skúšku bezpečnostného technika alebo na opakovanie skúšky bezpečnostného technika bez ospravedlnenia, nepožiadal o opakovanie skúšky bezpečnostného technika podľa odseku 6 alebo opakovanú skúšku bezpečnostného technika vykonal neúspešne.

(8) Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika do 15 dní odo dňa úspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika alebo do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak žiadateľ žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c).

(9) Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní.

 

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva