Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

hour_glass
120 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
330,00 € bez DPH (396,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
340,00 € bez DPH (408,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
REPAS
REPAS
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona

POZOR! Kurz bude prebiehať kombinovane: online / prezenčne podľa výberu účastníka. Pri prihlasovaní treba zadať do poznámky účastníka: online alebo prezenčne.

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (požiarny technik)


Kurz - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (požiarny technik) sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.

Cieľom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností  a aplikačných  postupov,  ktoré  sú  potrebné  na výkon funkcie technika požiarnej ochrany (požiarny technik).

Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní  základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany (informácie z www.minv.sk)

Overenia odbornej spôsobilosti na požiarneho technika sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu a to najneskôr do 6 mesiacov od skončenia odbornej prípravy, pričom absolvovanie odbornej prípravy sa preukazuje potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre technika požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.

Ak technik požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou aj po zániku platnosti osvedčenia, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany sa podrobuje raz za päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie keď sa fyzická osoba považovala za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti.

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

1. Prihlasovanie

 • fyzická osoba sa prihlasuje písomne na miestne príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru; miestna príslušnosť sa určuje podľa trvalého bydliska uchádzača,
 • technik požiarnej ochrany po ďalšej príprave musí doručiť svoju prihlášku v čase platnosti svojho osvedčenia,
 • vzor prihlášky je uvedený v dokumentoch na stiahnutie.

2. Doklady na overovanie

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,
 • overená fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy,
 • overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov, vzor je uvedený v dokumentoch na stiahnutie.

3. Overovanie

 • overovanie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú písomne zriaďuje ten, kto vykonáva overovanie,
 • overovanie pozostáva z písomnej časti (formou testu obsahujúcich 50 otázok) a z ústnej časti (zodpovedanie troch otázok),
 • po úspešnom vykonaní overovania a po zaplatení správneho poplatku kolkovou známkou je vydané uchádzačovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti 5 rokov,
 • ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať,
 • ak žiadateľ svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní a nepreukáže dôvod neúčasti, posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.

Za každé vykonanie overenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 120 € a za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 10 €, ktoré sú možné uhradiť: prostredníctvom elektronického kolku v platobnom systéme s názvom E-KOLOK alebo zakúpením kolkov v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a. s., ktoré sú zverejnené na http://www.elektronickekolky.sk/ alebo http://www.posta.sk/.

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou.
Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „odborná spôsobilosť“) je vzdelanie a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.
    

Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.
    

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.
    

Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy, ak odseky 8 až 10 a 14 neustanovujú inak.

Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva technikovi požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo.
    

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti, ak odseky 7 a 10, § 11a ods. 9 a § 11b ods. 3 a 4 neustanovujú inak. Ak technik požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
    

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie podľa odseku 6 druhej vety.

Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, ak osoba s odbornou spôsobilosťou:

a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo

b) závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
    

Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13 písm. b), môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
    

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká

a) uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b) neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 11,

c) odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13,

d) smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu.


Vyhláška č. 121/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii


Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre technika požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.
    

Na overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa prihlasuje fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ“) písomne na štátnom orgáne príslušnom na overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušnej činnosti. Vzor prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 9.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je:

a) potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy,

c) overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.
  

Deň doručenia prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti príslušnému štátnemu orgánu alebo deň podania žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 11a ods. 3 písm. a) zákona je dňom začatia konania vo veci overenia odbornej spôsobilosti. Štátny orgán vykonáva overenie odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany.
   

Príslušný štátny orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti písomne pozve žiadateľa najmenej 15 dní pred termínom vykonania overenia odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany.


Overenie odbornej spôsobilosti pozostáva:

Z písomnej časti a ústnej časti, ak ide o technika požiarnej ochrany.
   

Písomná časť overenia odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu, ktorý obsahuje 50 otázok zo všetkých overovaných oblastí, ak ide o technika požiarnej ochrany. Čas na vypracovanie písomnej časti overenia odbornej spôsobilosti je 60 minút. Písomná časť overenia odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel, ak žiadateľ správne zodpovedal najmenej 90 % otázok.
    

Ústna časť overenia odbornej spôsobilosti sa vykonáva zodpovedaním otázok, ktoré si žiadateľ vyberie náhodným výberom z okruhov otázok, a to tri otázky, pričom každá je z iného okruhu otázok, ak ide o technika požiarnej ochrany. Čas na prípravu odpovede je 20 minút. Skúšobná komisia hodnotí úplnosť a správnosť odpovede na každú otázku klasifikačným stupňom vyhovel alebo nevyhovel a celkovo hodnotí ústnu časť klasifikačným stupňom vyhovel, ak boli vyhovujúco zodpovedané všetky otázky.
   

Okruhy otázok na písomnú časť a na ústnu časť overenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.
    

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje v poradí písomná časť a ústna časť. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti.   
   

Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, na ktorej žiadateľ naposledy nevyhovel. Na opakovanej skúške žiadateľ vykonáva iba tie časti overenia, ktoré boli pri predchádzajúcej skúške hodnotené klasifikačným stupňom nevyhovel alebo ktoré neabsolvoval. Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, príslušný štátny orgán vykonávajúci overovanie odbornej spôsobilosti vydá rozhodnutie o tom, že nevyhovel. Ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže žiadateľ podrobiť až po absolvovaní základnej odbornej prípravy.
Ak žiadateľ svoju neúčasť na overení odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní alebo nepreukáže dôvod neúčasti, posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.
   
   

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-121

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-314

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva