Civilná ochrana

Civilná ochrana

Civilná ochrana  (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach (MU) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

Naša spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce vychádza pri implementácií zákona o civilnej ochrane (CO) :

 - z plánu hlavných úloh civilnej ochrany pre príslušný kalendárny rok
 - z výpisu analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti vydávaným príslušným Okresným úradom

Tieto poznatky sú smerodajné  pre ďalšie spracovanie potrebnej dokumentácie tj. :

 - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
 - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 - informovanie a vzdelávanie na úseku civilnej ochrany ( jednotiek civilnej ochrany (CO), oboznamovanie zamestnancov)
 

Na základe našich dlhoročných a praktických skúseností Vám vieme ponúknuť:

 1. Vedenie príslušnej dokumentácie a jej aktualizáciu.

 2. Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany (CO).

 3. Spoluprácu s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.

 4. Vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany (CO).

 5. Vypracovania karty civilnej ochrany (CO)


V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva