Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

hour_glass
10 hodín
Rozsah kurzu
price-tag-klub-ibp
58,33 € bez DPH (70,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
62,50 € bez DPH (75,00 € s 20% DPH)
Cena
Akreditovaný kurz
Akreditovaný kurz
Odborné školenie
Odborné školenie
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Vami vybraný termín:
Upresníme Termín konania
Bratislava - Prezenčne Prezenčne
62,50 € bez DPH (75,00 € s 20% DPH)
58,33 € bez DPH (70,00 € s 20% DPH) klub IBP
Záujemca o kurz

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Kontaktná osoba: Martina Vizváryová, vizvaryova@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


Kurz - odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená:
Fyzické osoby – podnikatelia, vedúci zamestnanci a zamestnanci pracujúci s chemickými faktormi nebezpečnými pre
zdravie, najmä s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami pri práci / pri obchodovaní a odbornom využití týchto
látok/ vo všetkých odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a služieb vrátane obchodu a zdravotníctva.

- akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,
- akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,
- toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370.

Cieľom kurzu toxické látky (odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami) je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2019/16/1.