Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika - Video kurz

hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
price-tag-klub-ibp
66,67 € bez DPH (80,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
75,00 € bez DPH (90,00 € s 20% DPH)
Cena
Vami vybraný termín:
Upresníme Termín konania

75,00 € bez DPH (90,00 € s 20% DPH)
66,67 € bez DPH (80,00 € s 20% DPH) klub IBP
Záujemca o kurz

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Kurz prebieha formou Videokonferencie v reálnom čase.

Na kurze budú preberané aktuálne spracované otázky.
Absolventi našej prípravy ku skúškam na ABT majú 100% úspešnosť pri skúškach.

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

BONUS : účastníci získajú aktuálne právne predpisy v elektronickej podobe 

Autorizovaný bezpečnostný technik

Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik podľa § 23, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika po získaní osvedčenia bezpečnostného technika úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj fyzická osoba, ktorej na základe písomnej žiadosti obsahujúcej meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a d) a najmenej päťročné plnenie odborných činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere vydá Národný inšpektorát práce osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika možno písomne požiadať najneskôr do dvoch rokov od skončenia plnenia uvedených odborných činností.

Žiadateľ o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len „žiadateľ“) podá na Národný inšpektorát práce písomnú žiadosť, v ktorej uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu.

Pri odbornej skúške musí žiadateľ preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť uplatňovať ich a znalosť požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

Národný inšpektorát práce je povinný vydať žiadateľovi do 15 dní po úspešne vykonanej skúške alebo do 30 dní po podaní žiadosti podľa odseku 2 osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitú dobu.

Žiadateľ, ktorý nevykonal skúšku úspešne, môže o jej opakovanie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešne vykonanej skúšky, ak v písomnej žiadosti o opakovanie skúšky preukáže absolvovanie najmenej troch mesiacov odbornej praxe po neúspešne vykonanej skúške.

Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ na skúšku alebo opakovanú skúšku bez ospravedlnenia nedostavil, nepožiadal o opakovanie skúšky podľa odseku 8 alebo ju nevykonal úspešne.

Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, môže požiadať o vykonanie odbornej skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.

Národný inšpektorát práce je povinný bezplatne vydať autorizovanému bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ak písomne oznámi a dokladmi preukáže zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.

Pri žiadosti o vydanie duplikátu sa platí poplatok 5 eur zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty.

Národný inšpektorát práce vedie evidenciu osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika a zverejňuje ich zoznam. Národný inšpektorát práce vyčiarkne z evidencie vydaných osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika osvedčenie, ktoré bolo odobraté podľa § 25. Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika stráca platnosť, ak autorizovaný bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 10.
    
Odobratie osvedčenia a zákaz činnosti:

Príslušný inšpektorát práce je povinný odobrať osvedčenie bezpečnostného technika a Národný inšpektorát práce je povinný odobrať osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ak bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konal v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Príslušný inšpektorát práce je povinný zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ak pri plnení odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika závažným spôsobom alebo opakovane konali v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia ABT doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).

Žiadosť má obsahovať:

     - osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
     - doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania
     - platné osvedčenie BT – úradne overené,
     - písomné potvrdenia o absolvovaní AOP – úradne overené,
     - potvrdenie praxe BT – originály,
     - dodávateľsko-odberateľské zmluvy – kópie,
     - správny poplatok vo výške 33 eur.

Dĺžka odbornej praxe BT ku dňu podania žiadosti musí byť najmenej dva roky a počíta sa odo dňa vydania osvedčenia BT. Prax nemusí byť súvislá, jednotlivé obdobia a formy praxe sa spočítavajú, ale v prípade, že sa obdobia praxe prekrývajú, akceptuje sa len jedno obdobie.

Formy praxe:

     - prax vykonáva BT ako zamestnanec na pracovnú zmluvu
     - prax vykonáva BT ako živnostník pre odberateľov
     - prax vykonáva BT ako odborný zamestnanec BTS u odberateľa/ov

Pri výkone praxe formou živnostenského oprávnenia, musí byť zapísaný predmet živnosti BT.

Neuznáva sa prax BT vykonávaná na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov, prax vykonávaná cez tretiu osobu, prax vykonávaná v rámci doktorandského štúdia, prax bez zapísaného predmetu BT v živnostenskom oprávnení, prax pre zamestnávateľa/odberateľa, ktorý nemá zamestnancov, prax vykonávaná prostredníctvom personálnych agentúr.

Začlenenie zamestnávateľa/odberateľa do prílohy č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. je podľa prideleného SK NACE a je verejne prístupné na www. statistics.sk/register organizácií. Prax BT u subjektov v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. musí byť vykonávaná pod dozorom ABT. Dozor ABT zabezpečuje s osobou ABT/BTS priamo zamestnávateľ/odberateľ. Dozor uzatvorený medzi osobami BT a ABT sa neuznáva. Dozor ABT je potrebné uvádzať do potvrdenia o praxi BT.

Potvrdenie o praxi musí byť podpísané s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, resp. osobami podľa Obchodného registra príslušného Okresného súdu. Ak je podpísané inou osobou, tak je potrebné zároveň doručiť aj jej plnomocenstvo na zastupovanie zamestnávateľa/odberateľa v pracovnoprávnych vzťahoch.

Správny poplatok sa hradí formou e-kolku. Správne poplatky zakúpené v kolkomatoch na katastrálnych úradov, klientskych centrách Ministerstva vnútra sú nesprávne a neakceptujú sa.

Skúšky ABT organizuje NIP spravidla štvrťročne. Pozvánka na skúšky ABT je zasielaná žiadateľom tri týždne pred termínom skúšky. Zo skúšky v prípade neúčasti je potrebné písomné ospravedlnenie s dokladovaním dôvodu neúčasti zaslané na NIP najneskôr v deň skúšky ABT. Pri opakovanej skúške ABT sa správny poplatok neplatí.

Pri účastí na aktualizačnej odbornej príprave je potrebné, aby bol vydaný písomný doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, nestačí vyznačiť dátumy aktualizácie na zadnej strane osvedčenia bezpečnostného technika. Bezpečnostný technik je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy do 5 rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika a následne do 5 rokov od poslednej aktualizácie u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie BT – činnosť 01.2. Aktuálny zoznam týchto osôb je zverejnený na web stránke NIP. Je potrebné preveriť si, či oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie nemá odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT- v činnosti 01.2.

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/bozp/autorizovany-bt/  Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky ABT

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky autorizovaného bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Otázky na písomnú časť nájdete v prílohe nižšie.

Použité skratky:

zákon č. 124/2006 Z. z. – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. – vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

NV SR – nariadenie vlády Slovenskej republiky

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

VTZ – vyhradené technické zariadenia

OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky

PÚ – pracovný úraz

AOP – aktualizačná odborná príprava

LPP – lekárske preventívne prehliadky

VŠEOBECNÉ OTÁZKY V OBLASTI BOZP 

 1. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“): predmet zákona, pôsobnosť zákona, vylúčenie pôsobnosti zákona, pojem zamestnávateľ a zamestnanec. Ktoré ustanovenia zákona sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, na žiakov a na dobrovoľníkov?
 2. Všeobecné zásady prevencie s uvedením konkrétnych príkladov zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP (napríklad v strojárenstve, v stavebníctve, v poľnohospodárstve a pod.). Oboznamovanie a informovanie zamestnancov, výchova a vzdelávanie zamestnancov.
 3. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a povinnosti vo vzťahu k osobitným skupinám zamestnancom v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP, znášanie nákladov na zaistenie BOZP. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané osobitným skupinám zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k týmto osobitným skupinám zamestnancov.
 4. Práva a povinnosti zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 5. Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia. Kontrolná činnosť zamestnávateľa.
 6. Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Oprávnenia na činnosť.
 7. Preukaz, osvedčenie a doklad. Kto vydáva preukazy, osvedčenia, doklady. Podmienky na vydanie. Platnosť vydávaných preukazov, osvedčení a dokladov.
 8. Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária vrátane uvedenia príkladov.
 9. Záznam o pracovnom úraze (vrátane údajov podľa metodiky ESAW), evidencia a registrácia pracovného úrazu, lehoty súvisiace s vyšetrovaním pracovného úrazu, so spísaním záznamu o pracovnom úraze a jeho zaslaním, príčiny a zdroje pracovného úrazu, zodpovednosť za pracovný úraz.
 10. Spolupráca viacerých zamestnávateľov na spoločnom pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP (napríklad NV SR č. 396/2006 Z. z., NV SR č. 393/2006 Z. z., vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.) Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 11. Preventívne a ochranné služby. Bezpečnostnotechnická služba. Úlohy, kto ich môže vykonávať, podmienky výkonu, vznik a zánik oprávnenia.
 12. Bezpečnostný technik. Autorizovaný bezpečnostný technik. Koordinátor bezpečnosti. Vydávanie osvedčení, podmienky vydania, podmienky platnosti, odobratie osvedčení.
 13. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – účel vydávaných oprávnení, postup pri vydaní oprávnení, povinnosti osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, zánik oprávnenia.
 14. Doklady odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP. Druhy týchto dokladov, proces ich získania a podmienky platnosti. Osvedčenia, oprávnenia – rozdiel. Druhy oprávnení vydávané NIP a oprávnenou právnickou osobou.
 15. Pojmy: prevencia, nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko, nebezpečná udalosť (uviesť príklady). Bezpečnosť technického zariadenia, technická dokumentácia a sprievodná technická dokumentácia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 16. Uplatňovanie opatrení na zaistenie BOZP v predvýrobe (projektant, konštruktér, tvorca pracovných postupov) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. Uvedenie stavby, technických zariadení a priestorov do prevádzky. Požiadavky na zaistenie BOZP pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh.
 17. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: predmet zákona, definícia inšpekcie práce, kde sa inšpekcia práce vykonáva/nevykonáva.
 18. Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ich pôsobnosť a kompetencie.
 19. Inšpektor práce. Vymenovanie, podmienky vymenovania, preukazovanie, nosenie rovnošaty. Protokol a záznam vypracovaný inšpektorom práce, rozdiel. Oprávnenia a povinnosti inšpektora práce. Povinnosti fyzických a právnických osôb pri výkone inšpekcie práce.
 20. Zdravotný dohľad a posúdenie zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s prácou v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP.
 21. Trhový dohľad, orgány trhového dohľadu, vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OTÁZKY PODĽA ODVETVOVEJ KVALIFIKÁCIE 

 1. Požiadavky na BOZP pri manipulácii a skladovaní. Motorové vozíky. Rozdelenie motorových vozíkov, doklady na obsluhu motorových vozíkov, vydávanie dokladov, podmienky vydania dokladov, platnosť dokladov, povinnosti obsluhy motorového vozíka, povinnosti prevádzkovateľa motorového vozíka v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a  súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 2. Doprava. Pracovný čas vodičov vozidiel nad 3,5 t a autobusov. Charakterizujte požiadavky na zdravotnú a psychickú spôsobilosť vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky na oboznamovanie zamestnancov, ktorí pracujú v pozícii tzv. referentského vodiča.
 3. Doprava. Požiadavky na zaistenie BOZP v servisoch. Požiadavky na technické zariadenia a pod., a na činnosti vykonávané v týchto prevádzkach (lakovanie, zváranie, výmena kvapalín, pneumatík a iné).
 4. Technické zariadenia a stroje v stavebníctve. Vyhradené technické zariadenia v stavebníctve. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach a na stavebných strojoch.
 5. Technické zariadenia, stroje a strojné zariadenia v strojárenstve (výrobné linky). Vyhradené technické zariadenia v strojárenstve. Ochranné zariadenia na strojoch, strojných zariadeniach a na vyhradených technických zariadeniach. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach. Nebezpečné faktory pracovného prostredia v strojárenstve.
 6. Lesníctvo. Požiadavky na BOZP pri ručnej manipulácii s drevom a pri sústreďovaní dreva. Všeobecné zásady prevencie, zakázané manipulácie, osobné ochranné pracovné prostriedky.
 7. Zásady bezpečnej práce s motorovou pílou pri lesných prácach a pri iných činnostiach. Doklady odbornej spôsobilosti pre obsluhu motorovej píly. Vydávanie a platnosť týchto dokladov. Osobné ochranné pracovné prostriedky pri vykonávaní týchto činností.
 8. Lesná práca, lesný pozemok, odlúčené pracovisko, technologický protokol, ohrozený priestor lesníckeho stroja. Pracovisko pri lesných prácach. Postup pri vyšetrovaní pracovného úrazu v lese.
 9. Požiadavky na BOZP pri rastlinnej výrobe v poľnohospodárstve. Príklady zakázaných činností pri obsluhe poľnohospodárskych strojov, príklady poľnohospodárskych strojov, priestor ohrozený pracovným prostriedkom. Odborná spôsobilosť. Požiadavky na OOPP používaných v rastlinnej výrobe.
 10. Požiadavky na BOZP v živočíšnej výrobe. Špecifické požiadavky na BOZP pri chove zvierat, pri starostlivosti o tieto zvieratá. Technické, organizačné opatrenia a požiadavky na OOPP v živočíšnej výrobe.
 11. Požiadavky na BOZP na stavenisku. Práce s osobitným nebezpečenstvom. Skladovanie sypkých materiálov. Popíšte spôsob vyšetrenia pracovného úrazu na stavenisku, ktoré je spoločným pracoviskom viacerých zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré nie sú zamestnávateľmi, ale sú podnikateľmi. Odborná spôsobilosť.
 12. Požiadavky na BOZP pri vykonávaní prác vo výške a nad voľnou hĺbkou. Technické, organizačné opatrenia a požiadavky na OOPP. Prerušenie stavebných prác. Odborná spôsobilosť pre práce vo výške. Práce z rebríkov.
 13. Požiadavky na BOZP pri výkopových, zemných a búracích prácach. Technické, organizačné opatrenia, zakázané činnosti pri obsluhe, opravách a údržbe stavebných strojov a požiadavky na OOPP. Špecifické opatrenia pri odstraňovaní materiálu, ktorý obsahuje azbest. Dokumentácia BOZP.
 14. Požiadavka na BOZP v chemickom priemysle. Požiadavky na manipuláciu a skladovanie nebezpečných látok a zmesí. Karty bezpečnostných údajov. Stanovenie prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Špecifické opatrenia v priestoroch s prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov. Bezpečnostné značenie obalov a zariadení.
 15. Vyhradené technické zariadenia v chemickom priemysle, príklady. Všeobecné a špecifické požiadavky na BOZP. Odborná spôsobilosť. Požiadavky na skladovanie chemických látok a chemických zmesí. Dokumentácia BOZP.
 16. Potravinárstvo. Všeobecne požiadavky na zaistenie BOZP v potravinárskom priemysle a na technické zariadenia v tomto priemysle. Špecifické požiadavky na pracoviskách s nebezpečnými faktormi pracovného prostredia v potravinárstve. Najčastejšie poskytované účinné OOPP.
 17. Požiadavky BOZP na administratívne budovy, kultúrne a obchodné centrá. Technické, organizačné a individuálne opatrenia.
 18. Požiadavky na BOZP v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Vyhradené technické zariadenia v týchto priestoroch. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach.

OTÁZKY PODĽA PRIEREZOVEJ KVALIFIKÁCIE, ÚRAZY 

 1. Minimálne požiadavky na pracovné prostriedky. Kontroly pracovného prostriedku. Požiadavky na pracovný prostriedok podľa osobitného predpisu. Odborná spôsobilosť na činnosti vykonávané na pracovnom prostriedku vyplývajúca z právnych predpisov na zaistenie BOZP.
 2. Definícia pracovného úrazu. Zodpovednosť za pracovný úraz. Druhy úrazov. Registrácia pracovných úrazov, obsah záznamu o registrovanom úraze. Závažná priemyselná havária.
 3. Proces získania dokladov o odbornej spôsobilosti na činnosti vykonávané na VTZ elektrických. Popíšte proces získania osvedčenia na činnosť podľa napätia a triedy pre elektrotechnika. Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického náradia a elektrických spotrebičov.
 4. Zásady bezpečnej práce na kovoobrábacích strojoch (napr. sústruh, frézka, vŕtačka, brúska a pod.). Aké OOPP sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 5. Nebezpečné faktory pracovného prostredia – chemické, karcinogénne a mutagénne. Kategorizácia prác. Všeobecné zásady prevencie rizika. Špecifické ochranné a preventívne opatrenia. Zdravotný dohľad.
 6. Nebezpečné faktory pracovného prostredia – hluk, vibrácie, teplo, chlad. Kategorizácia prác. Všeobecné zásady prevencie rizika. Špecifické ochranné a preventívne opatrenia. Zdravotný dohľad.
 7. Podmienky uvedenia strojov na trh alebo do prevádzky. Povinnosti spojené s uvádzaním strojov do prevádzky. Povinnosti zamestnávateľa po rekonštrukcii stroja, technického zariadenia.
 8. Zásady bezpečnej práce na drevoobrábacích strojoch (kotúčová píla, rámová píla, brúska a pod.). Aké osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 9. Zásady bezpečnej práce na tvárniacich strojoch (tabuľové nožnice, lisy a pod). Aké osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 10. Dopravníky, dopravníkové cesty a transportné zariadenia. Základné požiadavky v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Núdzové zastavenie.
 11. Zásady bezpečnej práce s bremenami. Definujte smerné hmotnostné limity. Zásady bezpečnej práce pri manipulácií s bremenami s použitím pracovných prostriedkov. Manipulácia s bremenami s nerovnomerne rozloženým ťažiskom.
 12. Základné minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami. Čo sa považuje a čo sa nepovažuje za zobrazovaciu jednotku podľa Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Ergonomické požiadavky na pracovisko.
 13. Bezpečnostné predpisy pri zváraní. Druhy zvárania (elektrickým oblúkom, plameňom, iné druhy zvárania), zváračské pracoviská, odborná spôsobilosť na zváranie, zváračský preukaz – kedy je platný, vybavenie zvárača OOPP.
 14. Vyhradené technické zariadenia tlakové. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy. Kontroly vyhradených technických zariadení tlakových. Odborné prehliadky, odborné skúšky a pod.
 15. Vyhradené technické zariadenia plynové. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy. Kontroly vyhradených technických zariadení plynových. Odborné prehliadky a odborné skúšky a pod.
 16. Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy a viazačov bremien. Kontroly vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Odborné prehliadky a odborné skúšky a pod.
 17. Bezpečnosť skladovacích priestorov, skladovanie nebezpečných látok, komunikácie – pešie a dopravné. Požiadavky na nosnosť regálových polí a regálových buniek, požiadavky na manipulačné plochy, manipulačné uličky, komunikácie, prevádzkový poriadok skladovacích priestorov, karty bezpečnostných údajov skladovaných chemických látok a zmesí.
 18. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci. Jeho funkcia. Značky – tvar, farby. Označovanie prekážok a komunikácií, nádob a potrubí. Akustické signály a ručné signály. Slovná komunikácia.
 19. Minimálne požiadavky na pracovisko. Zabezpečenie pracoviska. Kontrola pracoviska.

 

 Prílohy

Všeobecné otázky 

Faktory pracovného prostedia 

Doprava 

Lesníctvo 

Poľnohospodárstvo 

Stavebníctvo 

Strojárstvo 

Trhový dohľad 

Vyhradené technické zariadenia 

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/okruhy-otazok-na-ustnu-cast-skusky-abt/

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva