Základný kurz bezpečnostných technikov

calendar
26.09. - 21.10.2022
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
176 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
435,00 € bez DPH (522,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
450,00 € bez DPH (540,00 € s 20% DPH)
Cena
E-learning 50%
E-learning 50%
časť kurzu je e-learnig a časť prezenčne
Odborné školenie
Odborné školenie
REPAS
REPAS
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
26.09. - 21.10.2022 Termín konania 8:00 - 15:00
Čas konania
Kdekoľvek - E-learning 50% E-learning 50% Video kurz Video kurz
450,00 € bez DPH (540,00 € s 20% DPH)
435,00 € bez DPH (522,00 € s 20% DPH) klub IBP
Záujemca o kurz

(musí obsahovať 8 číslic)

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Termíny:
1. sústredenie: video kurz - online 26.09. - 30.09.2022
2. sústredenie: e-learning - online 03.10. - 14.10.2022
3. sústredenie: video kurz - online 17.10. - 21.10.2022

Základný kurz bezpečnostných technikov (BT)Kurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik

Základný kurz bezpečnostných technikov (BOZP) organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Základný kurz bezpečnostných technikov sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia.

Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov (BOZP) je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS :  účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť".
Kurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik
Mohlo by Vás zaujímať: Minimálny počet bezpečnostných technikov (BT) alebo autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) podľa počtu zamestnancov

 

Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktoráKurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik
    

a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo
    

b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole (ďalej len „škola“), ktorá obsah a rozKurzy a školenia BOZP, bezpečnostný techniksah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika.
   

Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak fyzická osoba nevykonala skúšku úspešne, môže ju opakovane vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.
      

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.
    

Bezpečnostný technik písomne oznámi a doloží škole alebo osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala osvedčenie bezpečnostného technika, každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. e). Škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika, bezplatne vydá nové osvedčenie bezpečnostného technika s aktualizovanými údajmi po predložení pôvodného osvedčenia bezpečnostného technika.
    

Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže vykonať skúšku najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika.

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva